logo
  • 0 Favoriter

Sök efter hus och artiklar

x
Här var det tomt. Välj och lägg till dina favorithus.

BYGGA ETT LÖVSTA TRÄHUS –
FRÅN IDÉ TILL INFLYTTNING

21 STEG TILL ERT DRÖMBOENDE

INNEHÅLL:

1. ETT HUS ATT ÄLSKA
2. HITTA RÄTT TOMT
3. VAD KOSTAR DET ATT BYGGA?
4. SAMLA – HÄMTA INSPIRATION
5. BOKA MÖTE PÅ LÖVSTA TRÄHUS
6. SKISSA ERT HUS
7. OFFERT
8. OFFERTFÖRFRÅGAN BYGGENTRENÖREN
9. KÖPEAVTAL
10. BYGGLOVSANSÖKAN

11. BESLUT OM BYGGLOV
12. PROJEKTERING
13. GAR-BO FÖRSÄKRING
14. STARTBESKED
15. MARKARBETE OCH GRUNDLÄGGNING
16. TILLVERKNING I FABRIK
17. STOMLEVERENS
18. PROJEKTGENOMGÅNG
19. BYGGMÖTE OCH BYGGTID
20. SLUTSAMRÅD & SLUTBESIKTNING
21. INFLYTTNING

1. ETT HUS ATT ÄLSKA
Börja med att kontakta oss på Lövsta Trähus, en tidig kontakt med någon av våra erfarna säljare kan ge svar på många frågor.
Vi hjälper er på vägen att bygga ert hus, tillsammans bygger vi mer än ett boende – vi skapar ett hus att älska.

2. HITTA RÄTT TOMT
Fundera på vilka områden ni kan tänka er att bo, kommunal eller privat tomt?
Tänk på att, läge, läge, läge oftast är det som ger er bäst framtida marknadsvärde.

Om tomten ligger inom detaljplanerat område, undersök vad detaljplanen tillåter, antal våningsplan, nockhöjd, bygghöjd, total byggyta, stil av hus osv.

Om tomten ligger utanför detaljplanerat område, är det oftast lite friare i typ av byggnation. Utforska era kontakter om ni känner till någon som är villig att sälja en tomt eller markområde. Vanligt förekommande är att kunder styckar av sin egen eller en närståendes gård.

Om ni har flera tomter att välja på så är det viktigt att på plats få se husets placering. Undersök hur solen förflyttar sig över tomten så det exempelvis klarläggs var kvällssolen nalkas. Se även hur andra byggnader, träd eller sluttningar omger tomten och om detta kan skugga eller skymma er tomt.

Iaktta tomtens förutsättningar när det gäller markens beskaffenhet. Behöver tomten fyllas upp, sprängas eller krävs eventuell pålning? Markförändringar blir oftast kostsamma.
Skulle ni vara tveksamma på tomtens beskaffenhet så kan en geoteknisk markundersökning vara väl investerade pengar för att slippa oförutsedda kostnader.

Oavsett var ni bygger ert hus, inom eller utanför detaljplanerat område, ta kontakt med kommunens bygglovsavdelning innan ni börjar planera.
Om tomten ligger på landet krävs en kontakt med miljö- och hälsoskyddsavdelningen i kommunen för godkännande av avloppsanläggning. Även el-leverantören är en viktig kontakt för att säkerställa elförsörjning fram till tomten.

3. VAD KOSTAR DET ATT BYGGA?
Ta kontakt med er bank i ett tidigt skede om ni planerar bygga ett nytt hus, de kan hjälpa till med ett upplägg gällande egen insats och lånevillkor.
Kostnaden för att bygga ett nytt Lövsta Trähus beror till stor del på husets storlek, utformning, dess innehåll och på vart i landet ni bygger samt eventuellt egen arbetsinsats.
Kom ihåg att ta med de fasta kostnader som är förknippade med ett husbygge, exempelvis lagfart, bygglovskostnad, utsättning, kontrollansvarig, vatten, avlopp, fiber, elanslutning och kostnader för uppvärmning/uttorkning av huset under byggtid.
Våra säljare kan i ett första läge hjälpa till att uppskatta kostnaden innan vi tar fram en skiss.

4. SAMLA – HÄMTA INSPIRATION
Sök brett och hämta inspiration och idéer i ett tidigt skede, då kan ni ha ett bättre beslutsunderlag till att göra ett bra val av hus och dess innehåll. Klicka dig runt på Pinterest, se våra kunders hus på Instagram under #LövstaTrähus eller kika in bland våra inspirationsbilder för hus och herrgårdar. Utöver våra hus har vi också ett stort urval av kundanpassade hus som vi ritat till våra kunder.

5. BOKA MÖTE PÅ LÖVSTA TRÄHUS
Vi bjuder in för ett förutsättningslöst möte till Lövsta Trähus, här kan ni se fabriken där vi tillverkar husen samt sitta ned med någon av våra säljare i en lugn miljö. I vår utställning/villavåning kan ni se exteriöra och interiöra miljöer, produkter och materialval och vi hjälper er att hitta/skissa ert hus samt gå igenom husets innehåll.
Om ni har tagit fram en egen ritning/arkitektritad ritning så kan vi även utgå från detta.

6. SKISSA ERT HUS
När vi lärt känna varandra och fått förutsättningar för ert hus: hur familjen ser ut, tomtens egenskaper, vilken hustyp och vilken budget ni har så försöker vi hitta ett hus som ni tycker om. Vi har ett brett sortiment att utgå ifrån där alla våra hus kan spegelvändas, förlängas, fönster flyttas och planlösningen ändras efter hur ni vill ha det. Vi ritar sedan en skiss som vi använder som utgångsläge för att komma fram till hur ert hus skall se ut.
Läs mer om om våran kundanpassning här >

7. OFFERT
När ni fastnat för något av våra hus eller om vi kundanpassat ett hus för er och kommit fram till en skiss som ni tycker om, så tar vi fram en offert på huset.
Ni väljer då om vi skall tar fram offert på vårt standardinnehåll, alternativt om ni har varit här och gått igenom valen så är det detta underlag som vi offererar.

8. OFFERTFÖRFRÅGAN BYGGENTRENÖREN (Vid val av Generalentreprenad)
När Lövsta Trähus har tagit fram skissförslaget samt en leveransbeskrivning för ert hus så kan våra säljare hjälpa till med att skicka ut offertförfrågningar till ett par olika byggentreprenörer, detta för att få in pris på entreprenadkostnaderna.
Byggentreprenörens offert ställs alltid till er som kund.
Läs mer om våra entreprenadformer här >

Byggofferten skall vara redovisad och uppdelad så ni kan se kostnaden för varje entreprenad var för sig (Grund, bygg, el, vs kakel, in- och utvändig målning etc.) för att ni skall ha möjlighet att exempelvis utföra utvändig målning själva och på så sätt påverka er totalkostnad.

Avtal med byggentreprenören skrivs alltid med er som kund, oftast med ett färdigt entreprenadkontrakt, ABS 18 som finns på Gar-Bo hemsida. Här skrivs det som gäller för entreprenaden (även start och slutdatum för byggnationen) och som signeras av både kund och byggentreprenören.

9. KÖPEAVTAL
När skissen är klar och när prisbilden för ert husprojekt har hamnat inom ramarna så är det dags att skriva köpeavtalet för husleveransen.
Köpeavtalet hänvisar till en godkänd ritning samt till den senaste offerten.
För avtalet gäller ”Allmänna avtalsvillkor vid köp av monteringsfärdigt husmaterial – AA 22”.

10. BYGGLOVSANSÖKAN
Bygglovsansökan söker ni på de bygglovsritningar vi ritat samt på eventuellt garage och andra sidobyggnader som ritas in på tomtkartan. Ansökan kan hanteras av er själva eller om ni vill få hjälp så kan vi bistå med detta.

Kontrollansvarig:
I bygglovsansökan ska ni ange vem som ska vara kontrollansvarig. Kontrollansvarig är en fristående konsult som ni anlitar själva och som är er kontakt från bygglovsansökan till färdigt hus.

11. BESLUT OM BYGGLOV
När ni får det skriftliga beslutet av kommun att bygglovet är beviljat så skall ni meddela kontrollansvarig och Lövsta Trähus, därefter kan Lövsta Trähus påbörja projekteringen.

12. PROJEKTERING
När bygglovet är beviljat, då kan Lövsta Trähus påbörja att ta fram tillverkningsritningar, konstruktionsritningar, installationsritningar, samt övriga handlingar för ert projekt.
Våra säljare hjälper till med att ni får installationsritningarna anpassade efter egna önskemål.
Ett El-förslag innehållandes placering av uttag, spottar, invändig och utvändig belysning etc. samt Vs-förslag med bl.a. val av golvvärme och radiatorer.

Handlingar inför samrådsmötet:
När ritningar och handlingar som vi projekterat är klara så skickas detta till er samt till kontrollansvarig. Den kontrollansvarige tar de här handlingarna vidare till kommunens handläggare som kallar till ett tekniskt samråd.

13. GAR-BO FÖRSÄKRING
Lövsta Trähus tecknar Gar-Bo försäkringen som ingår i vårt avtal med er som kund och ska vara upprättad före kommunens samrådsmöte. GAR-BO är ett färdigställandeskydd som innefattar 10 årig nybyggnadsförsäkring inkl. slutbesiktning.
Försäkringen tecknas för alla skrivna avtal. (Försäkringen gäller ej för eget arbete)
Lövsta Trähus skall godkänna avtalade entreprenörer samt godkänna betalningsplanerna för
resp. entreprenör. Entreprenörerna skall vara auktoriserade för sina respektive arbeten.

14. STARTBESKED
Det är ni som tillsammans med er kontrollansvariga bokar in det tekniska samrådet med handläggaren på kommunen.
Byggnationen får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden i er kommun har haft tekniskt samråd och lämnat startbesked.

15. MARKARBETE OCH GRUNDLÄGGNING
När ni fått startbeskedet av kommunens bygglovshandläggare så får ni börja att bygga.
För att få börja arbetet på er tomt med infarter och grundarbetet krävs utsättning för huset. Utsättning kan beställas via kommunen eller via ett utsättningsföretag.
När markarbetet är avslutat gjuts grunden för huset.

16. TILLVERKNING I FABRIK
Lövsta Trähus tillverkar husen när fönstren är levererade samt när konstruktions- och tillverkningsritningarna är klara.
Efter tillverkning av väggar ställs de i utlastningslagret, inplastade som skydd för väta i väntan på att levereras till er som kund.

17. STOMLEVERENS
Ert monteringsfärdiga trähus planeras för leverans i samråd med er som kund och med byggentreprenören som skall utföra entreprenaderna.
Husleveransen levereras med lastbil och släp, oftast i två eller flera leveranser och samordnas med byggentreprenören.
I de flesta fallen så levereras huset med lastbil som är utrustad med kran där kranföraren är kvar på byggplatsen till byggentreprenören är klar med montaget av takstolarna. När kranbilens arbete är klart fortsätter montaget och det är då viktigt att få huset vädertätt med råspont och papp på taket. Beroende på husets storlek så tar hela montaget ca 2-5 dagar.
Alla fraktkostnader ingår, krantiden regleras efter montage.

18. PROJEKTGENOMGÅNG
När huset har monterats och när byggentreprenören har fått invändiga väggar på plats så bokar vi in ett möte där vi går igenom de val som ingår i Lövsta Trähus leveransbeskrivning. Vi ritar kök samt går igenom övrigt innehåll på det som ingår eller om ni vill ändra på något.
Eventuella ändringar regleras med Lövsta Trähus.

19. BYGGMÖTE OCH BYGGTID
Under byggtiden kommer ni i samråd med byggentreprenören ha ett antal löpande byggmöten.
Ni får då träffa de olika entreprenörerna som el, vs, plattsättare, målare där ni går igenom valen på bl.a. kakel och kulörer/tapeter på väggar etc.
Eventuella ändringar regleras med byggentreprenören.
Slutdatum för färdigställande som ni avtalat med byggentreprenören i entreprenadavtalet bör stämmas av löpande med byggentreprenören så slutbesiktningen kan planeras in.
Byggentreprenören grovstädar och täcker av alla golv före slutbesiktning.

20. SLUTSAMRÅD & SLUTBESIKTNING
När ert nya hem är färdigbyggt så är det dags för slutsamråd och slutbesiktning.
Det är en fördel om kommunens slutsamråd och Gar-Bo slutbesiktning sker samma dag.


Kommunens slutsamråd:
Kontrollansvarig kallar kommunens handläggare till slutsamråd. Vid slutsamrådet skall alla funktionskontroller vara utförda och utfärdade, när detta blir godkänt så får ni besked av kommunens handläggare om slutbesked och ni kan flytta in.


Gar-Bo slutbesiktning:
Lövsta Trähus bokar in Gar-Bo besiktningen i samråd med er som byggherre och med kontrollansvarig.
Slutbesiktningen som utförs av en oberoende besiktningsman kontroller okulärt in- och utvändigt att byggentreprenaden är rätt utförd med de toleranser som gäller. Han går även igenom att alla kontroller är utförda och utfärdade.
Lövsta Trähus skickar skötselinformation för material, brandvarnare samt pärm med samtliga ritningar. Dessa pärmarna skall tas med och finnas på plats vid slutbesiktningen.
Besiktningsprotokollet utfärdas av besiktningsmannen efter slutbesiktningen.

21. INFLYTTNING
Viktigt är att ni från slutbesiktningen tar kontakt med ert försäkringsbolag så ert hus är försäkrat. När besiktningen är avslutad och när kommun har gett er slutbesked samt när Gar-Bo besiktningen är godkänd, då får ni ta huset i bruk.

Äntligen, nu är huset klart, välkomna hem